Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:
 • обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
 • обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
 • свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
 • развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
 • развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
 • континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
 • развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
 • пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
 • развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних
компетенција у складу  са развојем савремене науке и технологије;
 • развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог  мишљења;
 • оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и
занимања,  сопственог развоја и будућег живота;
 • развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;   13) развијање позитивних људских вредности;
 • развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
 • развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;
 • развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе  српског народа и националних мањина, развијање
интеркултуралности, поштовање и очување  националне и светске културне баштине;
 • повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем  школовања;
 • повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.
Такође, у току сачињавања Годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито се  имало у виду, поред осталог, и следеће: Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито се имало у виду, поред осталог, и следеће: -да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно-образовног рада утврђене правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој Годишњи план рада; -да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и програма;
 • да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као полудневна настава, са одељењима која се не деле на групе јер је број ученика до 15 ученика. Тако је у издвојеном одељењу Опањљеник, где се одељење другог разреда не
дели;
 • да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека питања из живота и рада школе треба успешније остваривати, као што су: предузимање мера да се  расположива дигитална наставна средства користе у настави; планирани  угледни  часови  нису реализовани у складу са годишњим планирањем наставника ; да се разматрају искуства у вези са  непосредним радом одељенских старешина са ученицима; боља сарадња са родитељима  појединих ученика који имају проблема у школи; боља организација слободног времена,  благовременије реаговање на све проблеме; рад стручних актива на вишим нивоу организације и  садржаја рада.
 • да ће ове школске године имати 7 одељења од I до VIII разреда од којих ће 1 имати наставу у издвојеним одељењима
 • објект школе, матичну школу у Кушићима, похађаће 6 одељења у првој смени од I до VIII разреда.
-У ИО Опаљеник наставу похађа 1 одељење у смени од I до IV разреда,тачније 3.разред – да ће се енглески као други страни језик изучавати у свим одељењима од I до VIII разреда као обавезни наставни предмет са по 2 часа недељно;
 • да ће се настава руског језика изучавати од V до VIII разреда са по 2 часа недељно;
 • да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање; – да ће се од V до VIII разреда остваривати изборни програми за предмете:
   

  ИЗБОРНИ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 1.-4. РАЗРЕД

   

   ВЕРСКА НАСТАВА

  ДИГИТАЛНИ СВЕТ

   
   

  СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

   

  ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 1.-3.РАЗРЕД

  ДРАМСКО- РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 4.РАЗРЕД

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

5.РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

6. РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК

СЛОБОДНЕ  НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 6.РАЗРЕД

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА

ИЗБОРНИ       НАСТАВНИ       ПРЕДМЕТИ

7.РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК

СЛОБОДНЕ  НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

7.РАЗРЕД

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

8.РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК

СЛОБОДНЕ  НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 8.РАЗРЕД

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Веронаука –Милош Војиновић/ наставник верске наставе Грађанско васпитање –Мирјана Јованчић професор српског језика и књижевности, Милена Ђенадић професор разредне наставе, Милена Топаловић професор биологије. Слободне наставне активности и изабрани избoрни предмети: Вежбањем до здравља– Предузетништво- Милка Ћериман
 • да се очекује одржање остварених, али и побољшање резултата на такмичењима у школи и ван ње;
 • да се настави са мотивисањем ученика да у што ранијем узрасту учествују на такмичењима,;
 • да је потребна организована и континуирана подршка ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на завршном испиту;
 • да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској години;
 • да ће однос наставника према припремању и остваривању програма бити на планираном нивоу (израда оперативних планова и припрема за час у електронској форми);
 • да стручно усавршавање наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја;
 • да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе стручна лица која имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини
-да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на завидном нивоу; да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја; да је нужно побољшати резултате (нпр. на такмичењима у школи и ван ње и да обухват ученика из појединих дисциплина треба повећати с обзиром и на чињеницу да додела Дипломе „Вук Караџић” зависи од пласмана ученика на овим такмичењима); да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика и математике, стручних сарадника и директора школе; да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској години; да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини.