Приликом програмирања и планирања рада школе поштују се захтеви који се односе на преображај образовања и васпитања, васпитну усмереност и научну заснованост планираних задатака и педагошких активности. Школа представља сложени систем рада, од најједноставнијег, какви су помоћнотехнички  послови до најсложенијих какви су васпитно-образовни задаци наставника, стручних сарадника, директора и других стручњака – извршилаца васпитно-образовних задатака школе.  Годишњи  план рада школе је општи програм целокупне активности школе. Школа остварује циљеве и задатке образовања и васпитања тежећи ка:
 • Развоју интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима, подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика,
 • Оспособљавању за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења,
 • Оспособљавању за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот,
 • Развијању свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина,
 • Омогућавању укључивања у процес европског и међународног повезивања,
 • Развијању свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
 • усвајању, разумевању и развоју основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва,
 • уважавању плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све,
 • поштовању права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву,
 • развијању код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост, развијању и неговању другарства и пријатељства, усвајању вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће ученици након завршеног основног образовања: пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
 • стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице;
 • развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима различитих уметности;
 • развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија;
 • оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу;
 • развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота;
 • развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
 • оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
 • развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
 • развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
 • развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;
 • развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
 • развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
 • формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа;
 • развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и толеранције.
Остваривање прописаних циљева и стандарда образовних постигнућа ученика дефинисан је планом рада и одвијаће се кроз: Наставу и програме обавезних наставних предмета Наставу и програме изборних предмета  Допунску наставу и додатни рад Рад одељењског старещине и одељењске заједнице Слободне активности и ученичке организације Спортске активности и сопртска такмичења Културне манифестације, посете и екскурзије Друщтвено користан рад и щколске акције