1.Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
 1. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17,
27/18, 10/19 и 129/21) 3.Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (Правилник је објављен у „Сл. гласнику РС” – Просветни гласник, бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020) 4.Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (Правилник је објављен у „Сл. гласнику РС” – Просветни гласник, бр. 16/2018, 3/19 и 5/21) 5.Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (Правилник је објављен у „Сл. гласнику РС” – Просветни гласник, бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020 и 7/22) 6.Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (Правилник је објављен у „Сл. гласнику РС” – Просветни гласник, бр. 11/2019, 6/20 и 7/21)
 1. Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и Програму наставе и учења за 5.и 6. разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 7/21)
 2. Правилник о наставном програму за 7. разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник”, бр 6/09, 3/11 – др. пропис, 8/13, 11/16, 11/16 – др. пропис, 12/18, 3/19, 12/19 и 3/20)
 3. Правилник о програму наставе и учења за 7. разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник”, бр 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и17/21)
 4. Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 17/21)
 5. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, број 34/19, 59/20 и 81/20)
12.Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС”, бр. 46/19 и 104/20) 13.Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 14/2018) 14.Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник РС”, број 30/19). 15.Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС”, бр. 27/2018)
 1. Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023. годину
17.Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и васпитача у oсновној школи („Службени гласник РС”, бр.2/92 и 2/00) 18.Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у oсновној и средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 46/01)
 1. Правилник о стручно – педагошком надзору („Службени гласник РС”, бр. 87/19)
 2. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС”, бр. 74/18)
21.Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС” – Просветни гласник бр. 5/12 и 6/21)
 1. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС”, бр. 109/21)
 2. Школски развојни план Основне школе “Mајор Илић“ Кушићи
 3. Статут Основне школе “Мајор Илић “Кушићи и други општи акти школе;
 4. Школски програм 2020/2021- 2024/2025.
 5. Извештај о раду школе за претходну школску годину; Остала законска и подзаконска акта.
У изради Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, учествовали су: – руководиоци разредних већа и стручних већа за области предмета, руководилац Стручног већа за  разредну наставу, Стручни актив за развојно планирање и Тим за самовредновање. Тим за  заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно образовање и остали  координатори Тимова, секретар школе, стручни сарадници, педагог  и директор школе.