Приликом програмирања и планирања рада школе поштују се захтеви који се односе на преображај образовања и васпитања, васпитну усмереност и научну заснованост планираних задатака и педагошких активности. Школа представља сложени систем рада, од најједноставнијег, какви су помоћнотехнички  послови до најсложенијих какви су васпитно-образовни задаци наставника, стручних сарадника, директора и других стручњака – извршилаца васпитно-образовних задатака школе.  Годишњи  план рада школе је општи програм целокупне активности школе. − да ће се на нивоу школе реализовати једносменски рад са две активности: царство знања: декупаж, пињате, рекреација, фотографија, цртање и сл. које се реализује у матичној школи и воћарство које се реализује у матичној школи и издвојеном одељењу; − да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја; − да је нужно побољшати резултате (нпр. на такмичењима у школи и ван ње и да обухват ученика из појединих дисциплина треба повећати с обзиром и на чињеницу да додела Дипломе „Вук Караџић” зависи од пласмана ученика на овим такмичењима); − да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика и математике, биологије, хемије, физике, историје и географије; − да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској години; − да се реализује у школи обогаћен једносменски рад у складу са интересовањима ученика; − да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини. − У шк.2022/23. години ученици од 1. до 8. разреда из економско не стимулативних породица, породице које су на листи ЦЗР-а-носиоци социјалне новцане помоћи и деца који су у породици треће, четврто дете добиће од МПНТР, бесплатне уџбенике. Школа остварује циљеве и задатке образовања и васпитања тежећи ка:
  • Развоју интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима, подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика,
  • Оспособљавању за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења,
  • Оспособљавању за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот,
  • Развијању свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина,
  • Омогућавању укључивања у процес европског и међународног повезивања,
  • Развијању свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
  • усвајању, разумевању и развоју основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва,
  • уважавању плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све,
  • поштовању права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву,
  • развијању код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост, развијању и неговању другарства и пријатељства, усвајању вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.