КРАТКИ ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

           

 

Школа на Кушићима одликује се, а могло би се  с правом рећи и поноси се,  веома занимљивом причом о свом настанку и опстанку у традицији дугој 85 година.Та прича има везе и са школом у Миланџи, за коју је мање познато да, осим што је најстарија у нашој општини (почела са радом 1833. год.- годину дана пре него што је отворена школа у Ивањици, 1834.год.), да је била и једна од ретких приватних школа,  чију је градњу, рад  школе и плату за учитеља финансирао владика жички Јанаћије Нешковић , као дуг према свом родном месту. Отворена  је одмах по припајању Моравичког среза  територији ондашње  кнежевине Србије. Веома је занимљив податак да је први учитељ у првој школи на територији наше општине био је Грк, по имену Дионис, кога је владика Јања упознао негде у Шумадији. Народ је име првог учитеља миланџанске школе прилагодио неписаним, али савршеним нормама народног језика, те га је ословљавао са – кир Дионисије.

 Управо те далеке, 1833. године, донет је први законски акт о школама- ,,Устав народних школа у књажевству Србији”, одобрен и потписан  од стране књаза Милоша. Убрзо је отворено и министарство за просветитељство. Задатак министра је био да се стара о свему што се тиче школа и васпитања деце . Донет је и први наставни план и прво упутство за учитеље. 

 Званични језик, који је тада био у употреби, био је славјаносербски, а у пракси је то била незграпна мешавина руско-словенског, црквенословенског и народног језика.  

 И наравно, значајан утицај на развој школства и писмености уопште имао је Вук Стефановић Караџић, који је упорно покушавао да кнезу Милошу Обреновићу објасни потребу за школованим људима. Вук има заслуга и у томе што је цео систем школства подељен,  у то време, на два школска округа.

 Међутим, иако је реформа језика и правописа  учињена, година победе Вукових идеја била 1847., промене су се постепено уводиле. Стара азбука и језик живели су још деценијама, све до званичног прихватања Вукове реформе 1868. године.

  Дакле, тек 35 година по отварању првих школа у нашем крају учитељи почињу упознавати ђаке са  писмом са којим и ми данас упознајемо своје ученике.

 Иако је почела као приватна школа, школа у Миланџи убрзо потпада под надлежност Министарства просветитељства.

 Наиме, деца са подручја Кушића, Даретина и Маскове све до 1927. године долазила су у школу у једно од најмањих старовлашких села – Миланџу, и тамо се школовала . Те године  на  Кушићима је изграђена школска зграда, једна од највећих и најбољих школских зграда у то време у Моравичком крају. Подигнута је од наплате обвезница за ратну штету, које су грађани ова три села поклонили. На основу тих обвезница добијен је зајам за изградњу школе на Кушићима. Школа, подигнута од тврдог материјала, деловала је тада на околину као лепотица  и узор како треба градити. Била  је покривена под цреп, што је била реткост у оно време у подјаворским селима .

 Према подацима из 1930. године у моравичком крају тада има 13 школа, са 23 одељења, са укупно 1731-ним учеником и 25 наставника. Међу новоотвореним школама је и школа у Кушићима, која већ на почетку свог рада има два учитеља, што указује на велики број ученика . Школске 1931/ 1932. године, поред течаја за домаћице са 30 полазница, успешно је радила и библиотека и читаоница, која је имала 88 чланова и 994 књиге .

 Све до 1943. године школа је радила са мањим прекидима , а те године су бугарски авиони бомбардовали кушићку школу. После бомбардовања школе многи родитељи су били принуђени да своју децу шаљу у школу у Миланџу, која се налазила даље од комуникација.

 По завршетку Другог светског рата, на темељима срушене школске зграде подигнута је друга, доста мања, без једног ,,крила” и омогућила је да се под њен кров преселе и ученици и наставници. 

 У таквим приликама почиње ширење школе отварањем виших разреда од школске 1953/1954.године. После две године Кушићи постају центар у области која обухвата подручје од Јавора до Јевачких стена и од реке Ношнице до реке Грабовице. Јавља се потреба за изградњом нове шкоске зграде за осмолетку. Градња је почела 1955., а завршила се 1958. године. 

 Од 1962. године у саставу матичне школе у Кушићима су и школе у Равној Гори, Опаљенику ( од 1952. год.) и Маскови ( од 1945. год). Најстарија, школа у Миланџи је престала да ради, јер није имала довољно ученика.

По затварању школе у Миланџи, Историјски архив из Ужица је спасио многа акта ове школе од пропадања. Али оно што се данас налази у том архиву представља маленкост према ономе што је ова школа имала као културно наслеђе из прошлости.  

 Школа на Кушићима носи име Мајора Илића, јунака Првог јаворског рата (1876.год.), који је на ратишту, на петнаестак километара од Кушића погинуо борећи се против Турака .

 Сада школа ,,Мајор Илић“ има у свом саставу једно издвојенo одељењe – у  Опаљенику. Укупно од првог до осмог разреда има 61 ученика , а у школи је запослено 26 радникa (са издвојеним одељењем ), од тог броја је 19 просветних радника.

 На  1000  м  надморске  висине  у подножју планине Јавор, 25км од  Ивањице  налази  се  месна  заједница  Кушићи  и  основна  школа.

         Историја  ове  школе  датира  још  од  1927.године  када  су  се  имућни  и  виђенији  људи  овог  краја  ангажовали  да  саграде  школу   и  стан  за  учитеља.

          Године  1954-55 урађена  је  нова  школска  зграда  са  шест  учионица,две  канцеларије  и  станом  за  просветне  раднике. Седамдесетих  година двадесетог века урађена  је  кухиња а  осамдесетих  санитарни  чвор  и  наставничка  канцеларија.

          У  оквиру  матичне  школе  је  издвојено одељење Опаљеник које и данас ради. 

  ВИЗИЈА И МИСИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Мајор Илић“

 

 Школа која нуди квалитетан програм, негује правичност, атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, која је у стању да одговори потребама времена и која прати научно-технолошка достигнућа. 

Школа у којој се учи како да се учи, ради, штеди, креира, тимски ствара, демократски општи, савлађују препреке, уважавају националне, верске и социјалне различитости, у којој се развијају одговорност, иницијативност, поштење, интернационализам, али и родољубље, развија еколошка свест и подстиче радозналост,јесте мисија наше школе. Школа, данас  с  љубављу  чува  традицију али  је  спремна  да  прати  нове  токове . Кроз повезивање са научним установама, културним институцијама и школама у земљи, размењивање добре праксе, развијање сарадње и реализација заједничких пројеката унапређење рада школе. 

Визија наше школе јесте да ће наша школоа бити место где ће се рађати нове идеје, знање, таленти, професионални развој наставног кадра, осавремењивање наставног процеса и повећање постигнућа ученика. Наставни  кадар  ће усавршавањем, бити спреман  да  прхвати  нове  задатке,да  организује  школу  по  мери  детета и да заједничким напорима тежимо успеху ученика. 

  

 

 

 

   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

 

Приликом програмирања и планирања рада школе поштују се захтеви који се односе на преображај образовања и васпитања, васпитну усмереност и научну заснованост планираних задатака и педагошких активности.

Школа представља сложени систем рада, од најједноставнијег, какви су помоћнотехнички  послови до најсложенијих какви су васпитно-образовни задаци наставника, стручних сарадника, директора и других стручњака – извршилаца васпитно-образовних задатака школе.  Годишњи  план рада школе је општи програм целокупне активности школе. 

          Школа остварује циљеве и задатке образовања и васпитања тежећи ка:

 • Развоју интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима, подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика,
 • Оспособљавању за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења,
 • Оспособљавању за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот,
 • Развијању свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина,
 • Омогућавању укључивања у процес европског и међународног повезивања,
 • Развијању свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
 • усвајању, разумевању и развоју основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва,
 • уважавању плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све,
 • поштовању права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву,
 • развијању код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост, развијању и неговању другарства и пријатељства, усвајању вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће ученици након завршеног основног образовања: пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;

 • стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице;
 • развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима различитих уметности;
 • развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија;
 • оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу;
 • развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота;
 • развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
 • оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
 • развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
 • развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
 • развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;
 • развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
 • развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
 • формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа;
 • развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и толеранције.

Остваривање прописаних циљева и стандарда образовних постигнућа ученика дефинисан је планом рада и одвијаће се кроз: 

Наставу и програме обавезних наставних предмета 

Наставу и програме изборних предмета  Допунску наставу и додатни рад 

Рад одељењског старещине и одељењске заједнице 

Слободне активности и ученичке организације 

Спортске активности и сопртска такмичења 

Културне манифестације, посете и екскурзије 

Друщтвено користан рад и щколске акције

     ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Циљеви основног образовања и васпитања  

Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:  

 • обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
 • обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  
 • свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
 • развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  
 • развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  
 • континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;  
 • развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
 • пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  
 • развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних

компетенција у складу  са развојем савремене науке и технологије;  

 • развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог  мишљења;  
 • оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и

занимања,  сопственог развоја и будућег живота;  

 • развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;   13) развијање позитивних људских вредности;  
 • развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 
 • развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;  
 • развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе  српског народа и националних мањина, развијање

интеркултуралности, поштовање и очување  националне и светске културне баштине;  

 • повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем  школовања;  
 • повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

Такође, у току сачињавања Годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито се  имало у виду, поред осталог, и следеће: 

Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито се имало у виду, поред осталог, и следеће:

-да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно-образовног рада утврђене правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој

Годишњи план рада;

-да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и програма;

 • да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као полудневна настава, са одељењима која се не деле на групе јер је број ученика до 15 ученика. Тако је у издвојеном одељењу Опањљеник, где се одељење другог разреда не

дели; 

 • да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека питања из живота и рада школе треба успешније остваривати, као што су: предузимање мера да се  расположива дигитална наставна средства користе у настави; планирани  угледни  часови  нису реализовани у складу са годишњим планирањем наставника ; да се разматрају искуства у вези са  непосредним радом одељенских старешина са ученицима; боља сарадња са родитељима  појединих ученика који имају проблема у школи; боља организација слободног времена,  благовременије реаговање на све проблеме; рад стручних актива на вишим нивоу организације и  садржаја рада. 
 • да ће ове школске године имати 7 одељења од I до VIII разреда од којих ће 1 имати наставу у издвојеним одељењима 
 • објект школе, матичну школу у Кушићима, похађаће 6 одељења у првој смени од I до VIII разреда. 

-У ИО Опаљеник наставу похађа 1 одељење у смени од I до IV разреда,тачније 3.разред – да ће се енглески као други страни језик изучавати у свим одељењима од I до VIII разреда као обавезни наставни предмет са по 2 часа недељно; 

 • да ће се настава руског језика изучавати од V до VIII разреда са по 2 часа недељно;
 • да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање; – да ће се од V до VIII разреда остваривати изборни програми за предмете: 

 

 

ИЗБОРНИ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 1.-4. РАЗРЕД

            

 ВЕРСКА НАСТАВА

 


ДИГИТАЛНИ СВЕТ

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 1.-3.РАЗРЕД

 

 

ДРАМСКО- РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 4.РАЗРЕД

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

5.РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

6. РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК

СЛОБОДНЕ  НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 6.РАЗРЕД

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА

ИЗБОРНИ       НАСТАВНИ       ПРЕДМЕТИ

7.РАЗРЕД

ГРАШЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК

СЛОБОДНЕ  НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

7.РАЗРЕД

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

8.РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК

СЛОБОДНЕ  НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

8.РАЗРЕД

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Веронаука –Милош Војиновић/ наставник верске наставе 

Грађанско васпитање –Мирјана Јованчић професор српског језика и књижевности, Милена Ђенадић професор разредне наставе, Милена Топаловић професор биологије.

Слободне наставне активности и изабрани избoрни предмети:  

Вежбањем до здравља– 

Предузетништво- Милка Ћериман

 • да се очекује одржање остварених, али и побољшање резултата на такмичењима у школи и ван ње;  
 • да се настави са мотивисањем ученика да у што ранијем узрасту учествују на такмичењима,;
 • да је потребна организована и континуирана подршка ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на завршном испиту; 
 • да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској години;  
 • да ће однос наставника према припремању и остваривању програма бити на планираном нивоу (израда оперативних планова и припрема за час у електронској форми); 
 • да стручно усавршавање наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја; 
 • да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе стручна лица која имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини

-да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на завидном нивоу;

да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја;

да је нужно побољшати резултате (нпр. на такмичењима у школи и ван ње и да обухват ученика из појединих дисциплина треба повећати с обзиром и на чињеницу да додела Дипломе „Вук Караџић” зависи од пласмана ученика на овим такмичењима); да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика и математике, стручних сарадника и директора школе;

да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској години; да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини.

    Друге значајне полазне основе рада

Приликом програмирања и планирања рада школе поштују се захтеви који се односе на преображај образовања и васпитања, васпитну усмереност и научну заснованост планираних задатака и педагошких активности.

Школа представља сложени систем рада, од најједноставнијег, какви су помоћнотехнички  послови до најсложенијих какви су васпитно-образовни задаци наставника, стручних сарадника, директора и других стручњака – извршилаца васпитно-образовних задатака школе.  Годишњи  план рада школе је општи програм целокупне активности школе. 

− да ће се на нивоу школе реализовати једносменски рад са две активности: царство знања: декупаж, пињате, рекреација, фотографија, цртање и сл. које се реализује у матичној школи и воћарство које се реализује у матичној школи и издвојеном одељењу; 

− да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја;

− да је нужно побољшати резултате (нпр. на такмичењима у школи и ван ње и да обухват ученика из појединих дисциплина треба повећати с обзиром и на чињеницу да додела Дипломе „Вук Караџић” зависи од пласмана ученика на овим такмичењима);

− да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика и математике, биологије, хемије, физике, историје и географије;

− да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској години;

− да се реализује у школи обогаћен једносменски рад у складу са интересовањима ученика;

− да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини.

− У шк.2022/23. години ученици од 1. до 8. разреда из економско не стимулативних породица, породице које су на листи ЦЗР-а-носиоци социјалне новцане помоћи и деца који су у породици треће, четврто дете добиће од МПНТР, бесплатне уџбенике. 

          Школа остварује циљеве и задатке образовања и васпитања тежећи ка:

 • Развоју интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима, подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика,
 • Оспособљавању за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења,
 • Оспособљавању за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот,
 • Развијању свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина,
 • Омогућавању укључивања у процес европског и међународног повезивања,
 • Развијању свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
 • усвајању, разумевању и развоју основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва,
 • уважавању плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све,
 • поштовању права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву,
 • развијању код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост, развијању и неговању другарства и пријатељства, усвајању вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

Закони, позаконски акти, протоколи, интерни и општи акти

1.Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21)

 1. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17,

27/18, 10/19 и 129/21)

3.Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (Правилник је објављен у „Сл. гласнику РС” – Просветни гласник, бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020)

4.Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (Правилник је објављен у „Сл. гласнику РС” – Просветни гласник, бр. 16/2018, 3/19 и 5/21)

5.Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (Правилник је објављен у „Сл. гласнику РС” – Просветни гласник, бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020 и 7/22)

6.Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (Правилник је објављен у „Сл. гласнику РС” – Просветни гласник, бр. 11/2019, 6/20 и 7/21)

 1. Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и Програму наставе и учења за 5.и 6. разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 7/21)
 2. Правилник о наставном програму за 7. разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник”, бр 6/09, 3/11 – др. пропис, 8/13, 11/16, 11/16 – др. пропис, 12/18, 3/19, 12/19 и 3/20)
 3. Правилник о програму наставе и учења за 7. разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник”, бр 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и17/21)
 4. Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 17/21)
 5. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, број 34/19, 59/20 и 81/20)

12.Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС”, бр. 46/19 и 104/20)

13.Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 14/2018)

14.Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник РС”, број 30/19).

15.Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС”, бр. 27/2018)

 1. Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023. годину

17.Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и васпитача у oсновној школи („Службени гласник РС”, бр.2/92 и 2/00)

18.Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у oсновној и средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 46/01)

 1. Правилник о стручно – педагошком надзору („Службени гласник РС”, бр. 87/19)
 2. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС”, бр. 74/18)

21.Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС” – Просветни гласник бр. 5/12 и 6/21)

 1. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС”, бр. 109/21)
 2. Школски развојни план Основне школе “Mајор Илић“ Кушићи
 3. Статут Основне школе “Мајор Илић “Кушићи и други општи акти школе;
 4. Школски програм 2020/2021- 2024/2025.
 5. Извештај о раду школе за претходну школску годину; Остала законска и подзаконска акта. 

У изради Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, учествовали су: – руководиоци разредних већа и стручних већа за области предмета, руководилац Стручног већа за  разредну наставу, Стручни актив за развојно планирање и Тим за самовредновање. Тим за  заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно образовање и остали  координатори Тимова, секретар школе, стручни сарадници, педагог  и директор школе.