КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

НАРУЧИЛАЦ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ

ОСНОВНА ШКОЛА: ,,МАЈОР ИЛИЋ“ Адреса:  Кушићи бб  32258

Интернет адреса www.osmajorilic.edu.rs

ПИБ: 101064591

Матични број: 07210019

Тел: 032- 761766  Факс: 032-5678206

Број  јавне набавке : ЈНМВ бр. 1/2017

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017

 

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ПОРТАЛУ: 09.02.2017. год. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 21. фебруар 2017. год. до 12 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 21. фебруар 2017. год. у 12,15 часова

 

Кушићи, фебруар 2017.године

На  основу  члана  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“  бр.

124/12, 14/2015 и 68/2015), члан 2. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документције у поступцима  јавних  набавки  („Службени  гласник  РС“  бр.  29/13)  и  Одлуке  о  покретању

поступка  јавне  набавке  број:  27  од  09.02.2017.  год.,  Комисија  за  јавну  набавку

образована решењем број : 28 од  09.02.2017. год. је припремила

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ      За јавну набавку мале вредности:

                   ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

I.        OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

II.       ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

III.       ВРСТА,    ТЕХНИЧКЕ    КАРАКТЕРИСТИКЕ    (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.IV.      ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ

V.        УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ

VI.      ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VII.     ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА

75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

VIII.     ОСТАЛИ ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

IX.       МОДЕЛ УГОВОРА

I      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 55. ст. 1. тачка 2,члана 57. и члана 60. ст.1.тачка 1 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012 , 14/2015 и 68/2015):

                Основна школа ,,МАЈОР ИЛИЋ“

                                 Кушићи 32258  бб

                       www.osmajorilic.edu.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

1. Наручилац: ОШ „Мајор Илић“, 32258 Кушићи, интернет адреса www.osmajorilic.edu.rs позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писане понуде под условима из овог позива и конкурсне документације.

2. Врста наручиоца: Основна школа „Мајор Илић“ Кушићи

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

4. Предмет јавне набавке: превоз ученика и запослених. Опис релација је дат у конкурсној документацији.5. Предметна јавна набавка се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

6. Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама.  Испуњеност наведених услова  понуђач  доказује  на начин предвиђен чланом 77. Закона и чланом 21., 22., 23., и 24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013) као и услове за превознике прописане Законом о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС» број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05,

62/06 и 31/11) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима («Сл. гласник РС» број

41/09, 53/10 и 101/11).

Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим   позивом и конкурсном документацијом.

4. Критеријум  за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

5. Заинересовани понуђачи могу преузети  конкурсну документацију сваког радног дана од

10 до 12 часова на адреси: Кушићи, , или на Порталу јавних набавки   и на интернет  адреси  www.osmjorilici.edu.rs,  почев  од  дана  објављивања  позива  за

подношење понуда на Порталу јавних набавки.

За преузимање конкурсне документације потребно је писмено овлашћење понуђача за лице које преузима конкурсну документацију.

6. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на  Порталу јавних набавки.  Благовременим ће  се  сматрати све понуде  које стигну на адресу школе најкасније последњег дана наведеног рока, (21.02.2017)до 12.00 часова. Уколико  рок  истиче  на  дан  који  је  нерадан,  као  последњи  дан  наведеног  рока  ће  се сматрати први наредни радни дан до 12.00 часова. Понуде се подносе у затвореној   и запечаћеној коверти или кутији  на адресу : Кушићи, 32258,  са назнаком “Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке: превоз ученика и запослених,  редни  број  1/2017“.  На  полеђини  коверте  уписује  се  назив, адреса понуђача, број телефона понуђача и име особе за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

7. Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати   у 12,15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама ОШ „Мајор Илић“ Кушићи. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници  понуђача  морају  имати  овлашћење  које  ће  предати  Комисији  за  јавну набавку приликом отварања понуда.

8. Одлука о додели уговора биће донета у року од  5 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку  наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.9. Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на брoj телефона 032-761766 у времену од  10 до 12 часова и на e-mail:os.majorilic@mts.rs .Контакт особа: Јован Драгићевић. Секретар школе, 063657582; 062 8830 300

II    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив, адреса и интернет страница наручиоца: ОШ „Мајор Илић“ , Кушићи,  www.osmajorilic.edu.rs

Напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности : Јавна набавка мале вредности спроводи се сходно члану 32. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник

РС“број 124/2012, 14/15 и 68/15).

Предмет јавне набавке: услуге-  превоз ученика и запослених

Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Напомена уколико је у путању резервисана јавна набавка: У предметном поступку није

у питању резервисана јавна набавка

Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.

Контакт: Јован Драгићевић, секретар школе, тел.063657582, 062 88 30 300  е-mail:os.majorilic@mts.rs
III    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис  предмета  набавке,  назив  и  ознака  из  општег  речника  набавке:  превоз ученика и запослених

60130000- услуге друмског путничког превоза за посебне намене

Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке није обликован по партијамаIV      ВРСТА,   ТЕХНИЧКЕ   КАРАКТЕРИСТИКЕ   (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

РЕЛАЦИЈА1.ИВАЊИЦА – ОПАЉЕНИК – КУШИЋИ – ПОГЛЕДИ – КУШИЋИ –

2. КУШИЋИ - МИЛОСАВЉЕВИЋИ – КУШИЋИ – ,,ТУРСКИ ГРОБ“ – КУШИЋИ

3. КУШИЋИ – ПОГЛЕДИ - ИВАЊИЦА

Превоз ученика подразумева превоз од места становања до школе и повратак из школе до места становања.

Запослени и ученици, који се превозе из правца Ивањице, морају бити у школи у Кушићима најкасније до 7,30 сваког радног дана, а деца из правца Погледи до 7,45 часова.

Број ученика и запослених не утиче на цену превоза.

V   ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ

Ова конкурсна документација не саджи техничку документацију и планове.
VI    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ1.        Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

2.        Обавезна садржина понуде

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће.

-     попуњен,  печатом  оверен  и  потписан  Образац  понуде  (образац  VII  у конкурсној документацији);

-     попуњен,  печатом  оверен  и  потписан  образац  –  Подаци  о  подизвођачу, уколико   понуђач   делимично   извршење   набавке   поверава   подизвођачу

(образац VII –б у конкурсној документацији);

-     попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача

(образац VII –в      у конкурсној документацији);

-     доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова   (део под VIII-1. у

конкурсној документацији);

-     попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76 . Закона (образац  VIII-2.    у конкурсној документацији);

-     попуњене,  печатом  оверене  и  потписане  Остале  обрасце  за  подношење

понуде (обрасци IX у конкурсној документацији);

-     попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац X у конкурсној документацији);

        

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена, a посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део.

            Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, у затвореној коверти или кутији, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 7/38 део Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити и таква понуда ће бити одбијена. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. Сва тражена документација у понуди мора бити повезана траком и запечаћена на начин да није могуће

4.            Обавештење о могућностима да ли понуђач може да поднесе понуду за једну или више      партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

5.  Обавештење о могућности подношења понуда са варијантама, уколико је подношење    такве понуде дозвољено

Нису дозвољене понуде са варијантама. Никакав предлог у том погледу неће бити размотрен.

6.  Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, уз писмено обавештење пре истека рока за подношење понуда, и то да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља по истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7.  Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој  понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у  заједничкој понуди или као подизвођач , нити да учествује у више заједничких понуда.

У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду   самостално, или као заједничку понуду,   или подноси понуду са подизвођачем.8.        Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу ПодизвођачПонуђач је дужан да у конкурсној документацији- понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

         у Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача и да наведе у својој понуди,

       проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити   већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити прекo

подизвођача ( образац    VII  у конкурсној документацији) ;

    попуни, печатом овери и потпише Образац  „Подаци о подизвођачу“ (образац

VII –б у конкурсној документацији);

       за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона,а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.

тачка 5)овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача( у делу под  VIII-1.3.  у конкурсној документацији)

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен

између наручиоца и понуђача , тај подизвођач ће бити наведен  у уговору о јавној набавци.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1.тачка 5)

Закона понуђач може доказати испуњеност  тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела посла.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач   је   дужан   да   наручиоцу,   на   његов   захтев,   омогући   приступ   код

подизвођача, ради утврђивања испуњености условa.

Добављач (понуђач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,

осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

9.        Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све   учеснике у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац

„Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ (образац VII – в у конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, на начин предвиђен у делу под VIII-1.4. у конкурсној документацији. Услов из члана 75. став 1.тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача може којем је поверено извршење   дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу

за  примање поште,  телефон,  печат,  као и представника  који ће  имати  овлашћење  да иступа у име и за рачун групе понуђача.

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе

међусобно  и  према  наручиоцу  ибавезују  на  извршење  јавне  набавке,  а  који  обавезно садржи податке о:

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења

4. понуђачу који ће издати рачун

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање

6. обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора10.      Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде7.1. Захтеви    у погледу начина, услова и рока плаћања

Исплата ће се извршити у року од 45 дана од дана фактурисања.

7.2. Захтеви  у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати

понуду.

7.3. Трошкови припремања понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца наканду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога  који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надоканаду тих трошкова у својој понуди.11.      Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.

Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима. Начин  на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди мора бити исказана у динарима,  без пореза на додату вредност.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без

ПДВ-а, сматраће се, сагласно закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ-а.

Због специфичности услуге, цену је потребно исказати као јединачну цену по дану превоза, за период важења Уговора. Осигурање путника улази у цену.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Законом о јавним набавкама.12. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац  ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку

„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређен податак садржан у документу који је достављен уз

понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде  наведено  „ПОВЕРЉИВО“,  а  испод  поменуте  ознаке  потпис  овлашћеног  лица

понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на   поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде,до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Наручилац има право да изврши проверу основаности одређивања поверљивости документа или податка које је, као такве, одредио учесник у поступку. Уколико утврди да не

постоје, напред наведени, услови за одређивање податка или документа поверљивим Наручилац ће позвати подносиоца понуде да опозове ознаку поверљивости тако што ће преко постојеће ознаке представник Учесника уписати ''ОПОЗИВ'' уписати датум и време

опозива и потписати се. Уколико подносилац понуде, на основу чињеница које му предочи

Наручилац  а  које  указују  на  одсуство  оправданости  поверљивости,  одбије  да  опозове поверљивост, Наручилац ће одбити понуду у целини.

13. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити  додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације,  одговор    доставити  у писаном  облику  (поштом,  телефаксом  или  путем електронске поште) и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  Наручилац ће истовремено ту информацију доставити свим другим лицима која су примала конкурсну документацију.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са  припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Кушићи, 32258, или на   е-mail:os.majorilic@mts.rs са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације Јавна набавка ,,Превоз ученика и запослених“, ЈН број 1/2017“

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде телефоном није дозвољено.

Aко Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна  која је извршила достављање

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа , што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.14.Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, оцењивању и рангирању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану  93. Закона о јавним набавкама.
15. Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка

Како предметни поступак није преговарачки поступак у смислу члана 35. и 36. ЗЈН, не постоје елементи о којима ће се преговарати.

16. Критеријум за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изржени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

У предметном поступку јавне набавке-критеријум за избор најповољније понуде  

Је најнижа понуђена цена17.  Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора  у ситуацији када постоје две или више понуда  са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рока важења понуде, као и референце понуђача.

18.  Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде  наведе  да  је  поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац  права интелектуалне својине

Понуђач је обавезан да да изјаву, која је саставни део конкурсне документације, да се при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.19. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније закљученим уговорима (негативне референце)

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1)  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;

2)  учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.


року;

Доказ  може бити:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном

5)  извештај  надзорног  органа  о  изведеним  радовима  који  нису  у  складу  са

пројектом, односно уговором;

6)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђа.

20. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођења броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права подноси се   Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно или поштом  препоручено са повратницом.Примерак захтева за заштиту права

поднисилац  истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне     набавке, против  сваке  радње  наручиоца,  осим  уколико  законом  није  другачије      одређено.  О

поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне

набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана  пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина  позива за

подношење понуда или   конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После   доношења   одлуке   о   додели   уговора,   одлуке   о   закључењу   оквирног споразума,  одлуке о признавању квалификација  и одлуке  о  обустави поступка,  рок  за

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње  наручиоца   предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за

његово подношење пре истека рока за подношење  захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу  са  чланом  156.  ЗЈН  у  износу  од  40.000,00  динара  (број  жиро-рачуна:  840-

742221843-57,    шифра  плаћања:  153,  позив  на  број:  97      50-016,  сврха:  Републичка

административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет  Републике

Србије).

15. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од пет дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац  закључује  уговор  о  јавној  набавци    са  понуђачем  којем је  додељен уговор у року од пет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не

може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави    наручиоцу у року

од 10 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор.Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен у     наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним  набавкама.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у   поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за  заштиту   права,  ако  Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

21. Одлука о обустави поступка   јавне набавке

Наручилац је дужан да обустави  поступак  јавне  набавке  уколико  нису  испуњени услови за доделу уговора .

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који  се  нису  могли  предвидети  у  време  покретања  поступка  јавне  набавке  и  који

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

VII       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.                _од                 за јавну набавку услуга, Превоз ученика и запослених ЈН број  1/2017 за коју је позив објављен  на Порталу јавних набавки дана 09.02.2017 године.

Општи подаци о понуђачу

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра:  

Адреса седишта:

 

Име особе за контакт:

 

е-маил адреса:

 

Телефон:

 

Фаx:

 

Порески број (ПИБ):

 

Матични број понуђача:

 
Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора

1) Понуду дајем:  
 

Заокружити и податке уписати за а),

а)  самостално

б)  или

в)

 

б) са подизвођачем:

   

1. _    

2. _    

3. _    

(навести назив и седиште свих подизвођача)в)   као заједничку понуду:

1. _    

2. _    

3. _    

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди1)  Укупна цена за услуге превоза ученика и запослених, по дану превоза  је

                               динара без ПДВ-а.
2)  Начин плаћања: у року од 45 дана од дана достављања фактуре .3)  Рок важења понуде износи                   _дана од дана отварања понуда. (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

М.П.                                                                                   потпис овлашћеног лица

                                                                            датум:


VII-б  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра:  

Адреса:

 

Име особе за контакт:

 

е-маил адреса:

 

Телефон:

 

Фаx:

 

Порески број (ПИБ):

 

Матични број понуђача:

 
Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице

 

Овај понуђач учествује у понуди

(навести активности у чему учествује), што износи                           % од укупне вредности понуде.

      датум                                                  М.П.                                      потпис овлашћеног лица                                             
Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
VII-в   ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра:  

Адреса седишта:

 

Име особе за контакт:

 

е-маил адреса:

 

Телефон:

 

Фаx:

 

Порески број (ПИБ):

 

Матични број понуђача:

 
Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице

 

                                                                                      пис овлашћеног лица

апомена: Уколико понуђач наступа са групом понуђача појединачно овај образац фотокопирати, попунити за сваког учесника у заједничкој понуди и доставити уз понуду.


VIII УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВ А

VIII-1. Упутство као се доказује испуњеност услова из члана   75. и 76. Закона

VIII-1.1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени чланом 75. Закона о јавним набавкама и доказивање испуњености услова на основу   члана 77. Закона и члана 21., 22. и  23. Правилника о обавезним елементима  конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивање испуњености услова

1.  Услов:  Понуђач  у  поступку  јавне  набавке  мора  доказати    да  је  регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ  за  правна  лица  и  предузетнике:  Извод  из  регистра    Агенције  за  привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.(Овај услов може да замени изјава која

је саставни део ове документације ).

2.  Услов:  Понуђач  у  поступку  јавне  набавке  мора  доказати  да  он  и  његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (  ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда).  (Овај  услов  може  да  замени  изјава  која  је  саставни  део  ове документације ).

Доказ за предузетнике и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних  дела  против  привреде,  кривична  дела  против  заштите  животне  средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). (Овај услов може да замени изјава која је саставни део ове документације ).
3. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

Доказ за правна лица: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда  Агенције за привредне регистре  да код овог органа није  регистровано,  да  му је  као  привредном  друштву    изречена  мера  забране

обављања делатности (копије,ови докази морају бити издати након објављивања позива за

подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и  не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда).

Доказ за предузетнике: Потврда   прекршајног суда да му није изречена мера забране

обављања делатности, или потврда  Агенције за привредне регистре  да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту   изречена мера забране обављања

делатности   (копије,ови   докази   морају   бити   издати   након   објављивања   позива   за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и  не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда).

Доказ за физичка лица: Потврда   прекршајног суда да му није изречена мера забране

обављања одређених послова(копије,овај доказ мора бити издати након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и  не сме бити старије од два месеца пре отварања понуда).

(Овај услов може да замени изјава која је саставни део ове документације ).4.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима   Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потврда (уверење) Министарства финансија и привреде- Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које администрира ова управа   и потврда (уверење) надлежне управе локалне   самоуправе за   измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

-или потврда –уверење стране државе када има седиште на њеној територији

-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију

(  копије, ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два  месеца   пре отварања понуда). (Овај услов може да замени изјава која је саставни део ове документације ).5.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет  јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Дoказ: Решење Министарства саобраћаја Републике Србије за обављање јавног превоза путника.

(члан 42.став 1. Закона о превозу у друмском  саобраћају („Службени гласник РС“ број

46/95,66/01,61/05,91/05,62/02,31/11)

6.Услов :Понуђач је дужан  да при састављању понуде изричито наведе да је

поштовао обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду, запошљавању и условима рада,  заштити животне средине, као  и  да  гарантује да  је  ималац  права интелектуалне својине.

(чл. 75. ст. 2.  Закона).

Доказ:  Изјава.

VIII-1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, одређени чл.76 ЗЈН

Понуђач мора да докаже да испуњава и додатне услове из члана 76. Закона

-  понуђач     мора  да  докаже  да  над  њим  није  покренут  поступак  стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. (документ надлежног органа).

доказ потврда привредног суда

-да током претходне календарске године (2016) жиро рачун понуђача (или подизвођача) није био блокиран због спровођења принудне наплате.

доказ извод са сајта НБС принудна наплата

-да на територији општине Ивањица има у власништву или закупу простор за   одржавање   и  паркирање   возила  

-доказ  копија  Уговора  о  закупу  или  Поседовни  лист  или  други  доказ  о власништву


               - да у радном односу има потребне кадрове за обављање тражене делатности

-да поседује најмање три возила намењена превозу путника у возном парку. доказ фотокопије саобраћајне дозволе

-да се у последње три године бавио јавниом превозом путника. Доказ:копију  Решење републичког инспектора за саобраћај.
VIII-1.3.  Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави истоветне доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. ЗЈН (услови од 1 до 4. ), а услов под тачком 5. само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
VIII-1.4.  Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом

81. Закона о јавним набавкама

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН (услови од 1 до 4. ), услов под тачком 5. дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, док додатне услове под тачком 6. и 7.  испуњавају заједно.Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
VIII-2. Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76.

Закона о јавним набавкама

Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

   

примања  или  давања  мита, кривично дело преваре (копије, ови докази по датуму издавања   не   смеју   бити старије од два месеца пре отварања   понуда).   Изјава може да послужи као доказ.

   

3.

Да му није изречена мера забране обављања   делатности,   која   је   на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

Доказ за правна лица: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда       Агенције за привредне регистре   да  код овог  органа  није регистровано, да му је као привредном  друштву изречена мера забране обављања делатности.

Доказ     за     предузетнике:

Потврда  прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре   да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.

Доказ   за   физичка   лица:

Потврда  прекршајног суда да му није изречена мера забране  обављања одређених  послова(овај доказ мора бити издати након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и  не сме бити старије од  два      месеца      пре отварања понуда).

(копије; ови докази морају бити          издати          након

објављивања      позива      за

подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и    не смеју бити старије од два   месеца   пре отварања понуда). Изјава може да послужи као доказ.

да

не

4.

Да    је    измирио    доспеле    порезе,

Доказ за правна лица,

да

не

 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима    Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

предузетнике и физичка лица:-Потрвда (уверење) Минист. Финансија Пореске управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и

-Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

-или потврда –уверење стране државе када има

седиште на њеној територији

-ако је понуђач у поступку приватизације доставља

потврду Агенције за

приватизацију

(копије, потврде не смеју бити старије од 2 месеца пре

отварања понуда). Изјава може да послужи као доказ.

   

5.

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет  јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Решење            Министарства саобраћаја Републике Србије за обављање јавног превоза путника (члан 42.став 1. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број

46/95,66/01,61/05,91/05,62/02,

31/11)

   
 

Додатни услови из члана 76. ЗЈН

Докази из члана 77. ЗЈН

   

6.

Понуђач     мора  да  докаже  да  над њим  није  покренут  поступак стечаја   или ликвидације, односно претходни стечајни поступак

 

да

не

7.

да током претходне календарске године (2015) жиро рачун понуђача (или подизвођача) није био блокиран због спровођења принудне наплате.  

да

не

8.

.

да на територији општине Ивањица има у власништву или закупу простор за одржавање и паркирање    возила    

 

да

не

9

Да у радном односу има потребне кадрове за обављање тражение делатности      

10.

да   поседује    најмање    три возила, одговарајућег капацитета за превоз путника у возном парку.  

да

не

 
             

11.

да се у последње три године бавио јавниом превозом путника.

Доказ:

Решење               републичког

инспектора за саобраћај

да

не

Табела се попуњава за сваког понуђача, односно члана групе понуђача појединачно

заокруживањем «да» или «не». (по потреби образац се може копирати).

Датум: _    

                                                                   М.П.                        потпис овлашћеног лица

Место. _    
Напомена:

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.Закона о јавним набавкама се могу доставити у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оргинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Понуђач  чија понуда буде оцењена као најповоњнија, дужан је да у року који не може бити краћи од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца(који ће наручилац упутити понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија пре доношења одлуке о додели уговора) достави оргинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.Уколико понуђач чија је понуда оцењена као

најповољнија не достави оргинал или оверену копију доказа , наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву, а достављање оргинала/оверених копија ће тражити од понуђача који је следећи на ранг листи.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈНУ складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача, дајем следећу

                                           И  З  Ј  А  В  УПонуђач

Адреса:

из  _          

, МБ:                                       ,ПИБ: _                           ,

Овлашћено лице:                                                     ,Број рачуна:  _    Телефон/факс:                                               ,Особа за контакт: _       E-mail:                                                   ,испуњава  обавезне  услове  утврђене  чланом  75. ЗЈН  одређене  конкурсном  документацијом  за  ЈНМВ  бр.  1/2017.  и то: ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Обавезни услови

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуде;

4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној територији;
Место и датум                                                                        Овлашћено лице Понуђача

мпНапомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Наведени образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача.ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА

        75.ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник  Подизвођача, дајем следећу

                                    И  З  Ј  А  В  УПодизвођач

Адреса:

, МБ:

из  _   

,ПИБ: _                              ,

Овлашћено лице:                                               ,Број  рачуна:

Телефон/факс:                                         , Особа за контакт:   _          E-mail:                                                   ,испуњава  обавезне  услове  утврђене  чланом  75. ЗЈН одређене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр 1/2017 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ и то:

Обавезни услови

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуде;

4.  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;Место и датум                                                Потпис овлашћеног лица подизвођача

мпНапомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача.

IX.      OСТАЛИ ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

IX.1.   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач

изјављује да у потпуности прихвата све услове наведене у позиву за подношење понуда и конкурсној  документацији Наручиоца за јавну набавку бр  1/2017 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ, за период од 01.03.2017.год. до 01.03.2018.год, за коју  је  Позив  за  подношење  понуда  објављен  на  Порталу  јавних  набавки  09.02.2017.

године.


место_ _      

                                                                 М.П.                            потпис овлашћеног лица

датум _        
Напомена:    Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди.

IX.2.         ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ
У  складу  са  чланом  26.  и  61.  став  4.  тачка  9)  Закона  о  јавним  набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и члана 20. Правилника о обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова(„Службени             гласник             РС“,             број             29/2013)             понуђач

                                                                                                          из       _          

ул.                                                                бр. _    

даје

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИпод пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број  _         од             _.2017.године  за  јавну  набавку    –  ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ,ЈНМВ  број  1/2017,  по  Позиву  за  подношење  понуда    објављеног    на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници www.osmajorilic.edu.rs, дана

                               године  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015),уговор о јавној набавци бити ништаван.

место_ _      

                                                                        М.П.                             потпис овлашћеног лица

датум _        
Напомена:    Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понудиIX.3.               ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ   НА   РАДУ,   ЗАПОШЉАВАЊУ   И   УСЛОВИМА   РАДА,   ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕНазив понуђача: _    Адреса седишта понуђача :  _        Телефон : _   Матични број :  _           Шифра делатности : _          Порески идентификациони број ( ПИБ): _        

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), као понуђач дајем

И  З  Ј  А  В  У

да  сам  при  састављању  Понуде  број _          

за  јавну  набавку  :  Превоз

ученика и запослених  ЈНМВ број 1/2017,  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.


место_ _      

                                                                         М.П.                             потпис овлашћеног лица

датум _        Напомена:    Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понудиIX.4.   РЕФЕРЕНЦ  ЛИСТА ПОНУЂАЧА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

навести број пружених услуга које су предмет јавне набавке,  у последњих пет годинa

( ......- ...... година)

РЕД. БР.

РЕФЕРЕНТНА  НАБАВКА

НАРУЧИЛАЦ-  ЛИЦЕ  ЗА КОНТАКТ ДАТУМ УГОВОРА

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

НАПОМЕНА:

У прилогу доставити образац –потврде за референце ( IX.5. ),   са подацима траженим у самој потврди и фотокопије уговора.

Ставка у обрасцу  референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне

документације неће се уважити.

По потреби образац се може копирати.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.


место_ _      

                                                                        М.П.                             потпис овлашћеног лица

датум _        

IX.5.   ПОТВРДА  О РЕАЛИЗОВАНИМ УСЛУГАМА НАВЕДЕНИМ У РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ

Назив наручиоца: Сeдиште: Матични број.

Порески идентификациони број: Телефон:

На основу члана 77. став 2. тачка 2.  Закона о јавним набавкама општина/предузеће издаје

                                             ПОТВРДУ

Дa   је понуђач

                                                                                                                                         у периоду (...-....г.)пружио услуге превоза ученика

Т

Ред бр.

Предмет уговора

Број и датум уговора
     
     
     
     

Потврда се издаје на захтев понуђача

ради учешћа у поступку јавне набавке. Превоз ученика и запослених, бр 1/2017, код наручиоца ОШ „Мајор Илић“ Кушићи и у друге сврхе се не може користити.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:место_ _      

                                                                           М.П.                             потпис овлашћеног лица

датум _        

Напомена: Ову потврду ископирати  за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте приложити уз своју понуду.
IX.6.   ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИЗЈАВА O  КВАЛИФИКОВАНОМ ОСОБЉУ

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу изјављ ујемо да   ћемо користити следећe  особље  при  вршењу  услуге  која  је  предмет  јавне  набавке  -    Превоз ученика и запослених, у  поступку, ЈНМВ број 1/2017 и то:

Ред. број

Име и презиме

Радно место

Стручна спрема

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити фотокопије образаца М , копије радних књижица за сваког запосленог и фотокопије возачких дозвола са положеном Д категоријом

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. Образац оверава и попуњава одговорно лице учесника у заједничкој понуди.


место_ _    

                                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица

датум _      


IX.7     ОБРАЗАЦ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИЗЈАВА TЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТ

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо користити следећа возила при вршењу услуге која је предмет јавне набавке – Превоз ученика и запослених, у отвореном поступку, ЈНМВ број 1/2017 и то:

Ред. бр.                              Тип возила                                     Регистарска ознакаНАПОМЕНА: Уз овај образац доставити фотокопије саобраћајних дозвола са потврдом о техничкој исправности возила.

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. Образац оверава и попуњава одговорно лице учесника у заједничкој понуди
место_ _      

                                                                    М.П.                             потпис овлашћеног лица

датум _        IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕУ складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број

124/2012, 14/2015 и 68/2015),  а  сходно  члану  6.  Став  1.тачка  9.)  Правилника  о  обавезним  елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености

услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем

структуру трошкова припремања понудеза јавну набавку мале вредности, ЈНМВ број 1/2017 - набавку услуга: Превоз ученика и запослених и то:Редни

број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

(у динарима)

1.

Изрда узорка или модела  који су

израђени у складу сатраженом техничком спецификацијом Наручиоца

 
2.

Трошкови прибављања средстава

обезбеђења

 
3.    

УКУПНИ трошкови без ПДВ-а

   
ПДВ  
УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова.

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15).НАПОМЕНА:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му ихнаручилац надоканади

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца

накнаду трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове

Датум.                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.             _  

X    МОДЕЛ УГОВОРАЗакључен  између:

1. НАРУЧИЛАЦ: Основна школа „Мајор Илић“, Кушићи, 32258, коју заступа директор Милован Миловановић, (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. ИЗВОЂАЧ:                                                                                                   , ПИБ:

                          , матични број:                             _, текући рачун:                                   , кога заступа директор                                                  (у даљем тексту: Извршилац услуге ).Уговорне стране сагласно констатују:

Да је наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и позивом за подношење понуда за набавку услуга – Превоз ученика и запослених, за период 01. март 2017.год. до 01. март 2018.год.: објављеног  на  Порталу  јавних  набавки  од  09.02.2017.  године  спровео  поступак  јавне набавке услуга према конкурсној  документацији број  30  од 09.02.2017.  године  (у даљем тексту:Конкурсна документација),

да  је  Извршилац  услуге  доставио  исправну  понуду  број   _          (у даљем

тексту: Понуда ) која је саставни део овог уговора,

од _    

године

да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели

уговора Извођачу, под бројем           од  _           

године (попуњава наручилац)Члан 1.

Предмет овог Уговора је јавна набавка мале вредности услуга – Превоз ученика и запослених, која је додељена Извршиоцу услуге  у поступку јавне набавке , према датој спецификацији, а у свему према понуди број                     , од

   .     _.2017. године, која је саставни део овог Уговора.

                                                                 Члан 2.

Извршилац услуге  је дужан да превоз изврши квалитетно, да обезбеди техничку исправност аутобуса, а у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају, као   и да испоштује све законске обавезе у вези сигурног и безбедног превоза ученика.

Члан 3.

Извршилац услуге се обавезује да превоз ученика изврши у складу са годишњим програмима рада школа и школским календаром , који су саставни део овог уговора за сваку календарску, односно школску годину, на релацији:

1.ИВАЊИЦА – КУШИЋИ – ПОГЛЕДИ – КУШИЋИ

2.КУШИЋИМИЛОСАВЉЕВИЋИ – КУШИЋИ – ,,ТУРСКИ ГРОБ“ - КУШИЋИ

3.КУШИЋИ – ПОГЛЕДИ  - ИВАЊИЦА

                                                                      Члан 4.  

Уговорне стране утврђују да цена вршења услуге из члана 1. Уговора износи укупно

                                           динара без ПДВ-а, односно                                             динара са

ПДВ-ом по понуди.

Стварна вредност услуге биће утврђена на основу стварно извршених превоза.

                                                                        Члан 5.

Сва плаћања по овом уговору пружаоцу услуге ће Наручилац вршити у динарима на основу достављених фактура.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  износ  накнаде  за  превоз  ученика  формира месечно на бази  броја радних дана школе за месец у којем је превоз извршен.

Пружалац услуга-превозник се обавезује да ће уговорени превоз извршити у свему према опису и својој понуди датој за ову набавку.


                                                                        Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

1)  Пружалац услуге је у обавези да рачун/фактуру за извршен превоз   достави наручиоцу најкасније .до 5.-ог дана текућег месеца, а наручилац се обавезује

да рачун/фактуру плати у року од 45 дана од дана достављања фактуре

                                                                     Члан 7.

Пружалац услуга-превозник се обавезује да са потребним бројем аутобуса врши превоз ученика од места становања до школе и назад.

Пружалац  услуга-превозник  се  обавезује  да  свој  ред  вожње  у  потпуности  усклади  са наставним  програмом и школским  календаром  .                                                                     Члан 8.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови  између уговорних страна  не  буду  решени споразумно,  уговара  се надлежност  Основног суда у Ивањици.

                                                                     Члан 9.

Овај  Уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветна  примерка  од  којих  свака  страна задржава   по 3 (три) примерка.ПОНУЂАЧ                                                                                  НАРУЧИЛАЦ
Напомена: Понуђач је обавезан да попуни све стране модела уговора, потпише и овери модел уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен модел уговора, понуђачи предају као саставни део понуде.

Уколико се ради о заједничкој понуди, образац уговора оверава и попуњава понуђач и лице но за заступање у заједничкој понуди.

XI         СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ


Пружалац услуга је дужан да превоз ученика и запослених изврши у складу са годишњим програмом рада школа и школским календаром, који је саставни део овог уговора за сваку календарску, односно школску годину.

Погодака: 3441