ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

 1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА : ОШ,,Мајор Илић“ Кушићи
 1. АДРЕСА:  Кушићи 32258
 1. ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: e-mail:
 1. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности
 1. ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге
 1. ОПИС ПРЕДМЕТА: Превоз ученика и запослених
 1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена
 1. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

-          Портал јавних набавки (www.ujn.gov.rs)

-          Интернет адреса наручиоца: : www.osmajorilic.edu.rs

 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА  ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: Понуду, у запечаћеној коверти, са назнаком: понуда за јавну набавку услуга – број ЈНМВ 1/2017 – Услуга превоза ученика и запослених – НЕ ОТВАРАТИ“  и ознаком и бројем телефона понуђача на полеђини доставити тако да будеуручена најкасније до 21.02.2017 до 12,оо часова, на адресу: ОШ,,Мајор Илић“ Кушићи 32258
 1. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда ће се обавити 21.02.2017.год. у 12,15 часова у канцеларији Секретара школе
 1. УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ: Представници понуђача су дужни да доставе писана овлашћења за заступање, оверена печатом и потписана од стране одговорног  лица понуђача и предају их Комисији за јавне набавке
 1. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 5 дана од дана јавног отварања понуда
 1. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Јован Драгићевић, Секретар школе, 063657582; 062 8830300
Погодака: 2530